சினிமா

சினிமாவில் எனது பங்களிப்பை,

நடிப்பு, திரைக்கதை, இயக்கம் என்ற பக்கங்களில் காணலாம்.