எழுத்து

என் எழுத்துக்களின் தொகுப்பு இங்கு,

சிறுகதைகள், கட்டுரைகள், கவிதைகள், உலக சினிமா, இந்திய சினிமா, நாவல்கள்

என்ற பக்கங்களில் காணலாம்.