ழவும் ழி யும் ஒரு குட்டி காதல் கதை

ஒரு ழ அவன் .அவளோ ழி , ழ .வும்.ழியும் ஒரு நாளூம் பேசிக்கொண்டதில்லை. கண்ணில் கண் ஒற்றி எடுப்பது மட்டும்தான். எதிரெதிர் வீடு, ஜன்னல் கம்பிகளும். ஒரு நாள் ழ என நினைத்து அவனது அப்பாவோடு கண் கலந்தால். வாசலில் ழ அப்போதுதான் நுழைவதை பார்த்ததும் தான் அதுவரை பார்த்தது அப்பா ழவை என உணர்ந்து உறைந்தாள். உடனே திரும்பி பார்த்தபோது ழ தன் அப்பாவை கைதாங்க்லாக அழைத்துசெல்ல முயன்றுகொண்டிருந்தான் அவன் ழி யை நோக்கி அவருக்கு பார்வைகிடையாது என சைகையால் உணர்த்தினான். ஆனாலும் ழிக்குள் இன்னமும் அசைந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒரு ஜோடிக்கண்கள்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *